Jump to main content

Försäljningsvillkor

Versjonsdato: 23. februar 2022

På denna sidan går vi igenom de villkor som gäller när du gör en beställning i webbutiken på dual-air.com.

Detta avtal ingås mellan dig ("Köpare") och Dual Air AS med org.nr. 994 577 611 («Leverantör»), gemensamt kallad «Parterna».

1. Allmän information

Avtalet regleras av köplagen i Norge. För att beställa varor på hemsidan måste Köparen företräda ett företag. Leverantören säljer inte till privatpersoner.   Grunden för avtalet utgörs av information som tillhandahålls på webbplatsen tillsammans med detta avtal. Om det finns en konflikt mellan den lämnade informationen gäller informationen i detta avtal.   Genom att använda kontakt-, beställnings- och registreringsformulär på hemsidan samtycker Köparen till att Leverantören får lagra och använda inlämnad personlig information (namn, e-postadress etc.) i enlighet med personuppgiftslagen och sekretesspolicyn.

2. Beställning och priser

Transaktionen är bindande för båda parter när Köparen har lämnat beställningen och en lyckad betalning har bekräftats på hemsidan.

Alla priser på hemsidan är angivna utan mervärdesskatt (moms), om inte information på sidan indikerar att moms tillkommit.

Köparen bekräftar att han har erforderligt tillstånd från det företag han är knuten till för att genomföra köp i företagets namn. Leverantören kan inte hållas ansvarig om denna behörighet saknas.

3. Garanti

Alla varor har ett (1) års fabriksgaranti som gäller material- och tillverkningsfel. Leverantören bedömer i varje fall om varan ska bytas ut eller repareras.

Garantin täcker inte defekter och skador som uppstår vid normal användning och slitage, felaktig användning inklusive användning av fel elektrisk spänning, bristande underhåll, försök att reparera produkten själv eller på en obehörig verkstad och andra liknande omständigheter som faller utanför Leverantörens kontroll och ansvarsområde.

Eventuell garantireparation förlänger inte garantins utgångsdatum.

Vid köp av en Dual Air T1 hårtork, för att garantin ska gälla, måste ett fysiskt eller digitalt garantikort uppvisas som erhålls när produkten levereras, med köparens (företagets) namn, inköpsdatum och återförsäljarens namn/ stämpel, samt inköpskvitto i form av e-post eller faktura.

4. Ångerrätt, retur och ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt för handel mellan företag. Om leveransen har fel och defekter som ligger på Budgivarens ansvar och som är praktiskt möjliga att rätta till, ska Budgivaren ges möjlighet att åtgärda felet/bristen. Parterna kan också komma överens om prisavdrag. Den garantirätt som avses i punkt 3 kommer också att vara verkställbar.

Om omständigheterna omöjliggör rättelse och Köparen inte accepterar prisavdrag kan köpet hävas. Hävning kräver att Köparen anmäler skriftligen och kan dokumentera felet/bristen så snart som möjligt efter leverans, utan oskäligt dröjsmål. Det ska vara möjligt att bevisa att felet/bristen inte är ett resultat av Köparens hantering eller (felaktiga) användning av varan/varorna.

Retur av varan/varorna ska ske så snart som möjligt, och senast inom 10 arbetsdagar efter att avbeställningen har begärts, med en mer specifikt överenskommen fraktmetod vald av Leverantören.

Leverantören återbetalar inköpspriset för returnerade varor, samt fraktkostnaden, inom tre (3) arbetsdagar efter att försändelsen har mottagits och skälet för returen godkänts (dvs. att det inte finns några indikationer på felaktig användning etc. på köparens del).

5. Ansvar, leverans och försening

Köparen håller Leverantören fri från ansvar för direkta eller indirekta skador, förluster och anspråk som härrör från köp av, användning av, driftstopp under (garanti)reparation eller utebliven/försenad leverans av varor från Leverantören, inklusive (men inte begränsat till) ) inkomstbortfall, kunder, rykte etc.

Utöver ansvaret för korrekt leverans av felfria varor betalda av Köparen frånsäger sig Budgivaren allt annat ansvar för eventuella konsekvenser som felaktig eller otillräcklig information på hemsidan eller i andra kommunikationskanaler kan tänkas få för Köparen eller tredje man. partier.

Leverans i Sverige beräknas från 5 till 15 dagar. Beräknad leveranstid till andra länder kan anges genom att skicka en förfrågan till Leverantören. Porto, allmänna helgdagar, helgdagar och andra faktorer utanför Leverantörens kontroll kan påverka den angivna leveranstiden.

Leverantören är befriad från ansvar för leveransproblem till följd av incidenter såsom strejk, brand, olyckor och andra händelser som ligger utanför Leverantörens kontroll och kan betecknas som force majeure. Vid utebliven leverans eller väsentlig försening som åligger Leverantören kan Köparen kräva hävning av köpet eller prisavdrag. Köparen kan inte kräva ersättning i samband med garantireparationer, leveransförseningar m.m. Krav på hävning/prisavdrag ska bifallas om Köparen skickar ett skriftligt krav på detta efter överskridande av beräknad leveranstid och andra fall då ansvaret ankommer på Budgivaren, samt efter utgången av en av Köparen fastställd skälig tilläggsfrist.

Leverantören har i sin tur rätt att avbryta beställningen och återbetala eventuellt belopp som betalats till Köparen när som helst om det skulle vara omöjligt att leverera de beställda varorna i enlighet med Avtalet.

5. Tvister

Klagomål måste ställas skriftligen till leverantören (kontaktsida eller e-post till customerservice@dual-air.com) inom rimlig tid tid, jfr. 3 och 4.   Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo inför eventuella förfaranden i allmän domstol. Leverantörens affärsadress ska vara giltig för val av domstolsplats.