Jump to main content

Salgsvilkår

Gjelder fra 20. april 2022

Denne siden går gjennom hvilke vilkår som gjelder når du gjennomfører en bestilling i nettbutikken på dual-air.com.

Denne Avtalen inngås mellom deg («Kjøper») og Dual Air AS med org.nr. 994 577 611 («Tilbyder»), samlet omtalt som «Partene».

1. Generelt

Avtalen er regulert av kjøpsloven. For å bestille varer på nettstedet må Kjøper representere et foretak. Tilbyder selger ikke til privatpersoner.

Avtalegrunnlaget utgjøres samlet av informasjon som er gitt på nettsiden sammen med denne Avtalen. Hvis det skulle være motstrid mellom opplysningene som er gitt er det informasjonen i denne Avtalen som gjelder.

Ved bruk av kontakt-, bestillings- og registreringsskjemaer på nettstedet godkjenner Kjøper at Tilbyder kan lagre og benytte innsendte personopplysninger (navn, e-postadresse, osv.) i tråd med personopplysningsloven og personvernerklæringen.

2. Bestilling og priser

Handelen er bindende for begge parter når Kjøperen har sendt inn bestillingen og en vellykket betaling er bekreftet på nettsiden.

Alle priser på nettstedet er oppgitt uten merverdiavgift (MVA), med mindre det går fram av informasjon på siden at MVA er lagt til.

Kjøper bekrefter å ha den nødvendige fullmakten fra foretaket vedkommende er tilknyttet for å utføre kjøp i foretakets navn. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis denne fullmakten mangler.

3. Garanti

Alle varer har ett (1) års fabrikkgaranti som gjelder material- og produksjonsfeil. Tilbyder vurderer i hvert tilfelle om varen skal byttes eller repareres.

Garantien dekker ikke feil og skader som oppstår ved vanlig bruk og slitasje, feilbruk inkludert bruk av feil elektrisk spenning, manglende vedlikehold, forsøk på å reparere produktet selv, eller hos uautorisert verksted, og andre lignende forhold som faller utenfor Tilbyders kontroll og ansvarsområde.

En eventuell garantireparasjon forlenger ikke garantiens utløpsdato.

Ved kjøp av Dual Air T1 hårføner må det for at garantien skal være gyldig legges frem et garantikort i fysisk eller digital utgave som mottas når varen leveres, påført Kjøpers (foretaks)navn, kjøpsdato og forhandlerens navn/stempel, samt kjøpskvittering i form av e-post eller faktura.

4. Angrerett, retur og heving

Det er ingen angrerett for handel mellom foretak. Hvis leveransen har feil og mangler som er Tilbyders ansvar og som er praktisk mulig å rette opp, skal Tilbyder gis mulighet til å utbedre feilen/mangelen. Partene kan også bli enige om et prisavslag. Garantiretten omtalt i punkt 3 vil også kunne gjøres gjeldende.

Hvis omstendighetene umuliggjør utbedring og Kjøper ikke aksepterer prisavslag, kan kjøpet heves. Heving forutsetter at Kjøper melder fra skriftlig og kan dokumentere feilen/mangelen så snart som mulig etter levering, uten urimelig opphold. Det må kunne sannsynliggjøres at ikke feilen/mangelen kommer som resultat av Kjøpers håndtering eller (feil)bruk av varen(e).

Retur av varen(e) må gjennomføres så snart som mulig, og senest innen 10 virkedager etter at hevingen er begjært, ved hjelp av en nærmere avtalt fraktmetode valgt av Tilbyder.

Tilbyder refunderer kjøpsprisen for returnerte varer, samt fraktkostnaden, innen tre (3) virkedager etter at forsendelsen er mottatt og returårsaken godkjent (dvs. at det ikke finnes indikasjoner på feil bruk e.l. fra Kjøpers side).

5. Ansvar, levering og forsinkelse

Kjøper holder Tilbyder ansvarsfri for direkte eller indirekte skader, tap og krav som følger av kjøp av, bruk av, nedetid ved (garanti-)reparasjon, eller manglende/forsinket levering av varer fra Tilbyder, herunder (men ikke begrenset til) tap av inntekter, kunder, omdømme o.l.

Ut over ansvaret for en korrekt levering av feilfrie varer som er betalt av Kjøper, fraskriver Tilbyder seg alt annet ansvar for eventuelle konsekvenser som feil eller mangelfull informasjon på nettstedet eller i andre kommunikasjonskanaler kan tenkes å gi for Kjøper eller tredjepart.

Levering i Norge estimeres fra 5 til 15 dager. Estimert leveringstid til andre land kan oppgis ved å sende forespørsel til Tilbyder. Postgang, høytider, ferier og andre faktorer som er utenfor Tilbyders kontroll kan virke inn på oppgitt leveringstid.

Tilbyder holdes ansvarsfri ved leveringsproblemer som følge av hendelser som streik, brann, ulykker og annet som er utenfor Tilbyders kontroll og kan betegnes som force majeure. Ved manglende levering eller vesentlig forsinkelse som er Tilbyders ansvar, kan Kjøper kreve heving av kjøpet eller prisavslag. Kjøper kan ikke kreve erstatning i forbindelse med garantireparasjoner, leveringsforsinkelser o.l. Krav om heving/prisavslag skal innfris hvis Kjøper sender skriftlig krav om dette etter overskridelse av estimert leveringstid og andre tilfeller der ansvaret faller på Tilbyder, og etter utløp av en rimelig tilleggsfrist fastsatt av Kjøper.

Tilbyder har på sin side rett til å kansellere bestillingen og refundere evt. innbetalt beløp til Kjøper når som helst hvis det skulle være umulig å få levert bestilte varer i tråd med Avtalen.

6. Tvister

Klager skal rettes skriftlig til Tilbyder (kontaktsiden eller e-post til customerservice@dual-air.com) innen rimelig tid, jf. punkt 3 og 4.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet før eventuell behandling ved ordinær domstol. Tilbyders forretningsadresse skal være gjeldende for valg av verneting.